Alumni Association

No Name Designation
1 Shri. Santosh Appaso Amabi President
2 Smt. Sanjeevani Balasaheb Magdum Vice-President
3 Shri. Sachin Dhondiram Shinde Secretary
4 Smt. Deepali Baburao Shinde Treasurer
5 Shri. Sachin Prakash Panhalkar Member
6 Shri. Kedar Kashinath Darekar Member
7 Smt. Shweta Surajkumar Narvekar Member
8 Smt. Kranti Sudhir Shivane Member
9 Shri. Mahesh Santram Patil Member
10 Shri. Tanaji Vishram Chougule Member
11 Shri. Subhash Ananda Sutar Member